O jasličkách

Jasle a detské opatrovateľské centrum ELI Nitra

 

„Vieme, že keď sú šťastné deti, sú spokojní aj rodičia.”

Mesačný poplatok za celodenný pobyt v jasličkách bude dohodnutý počas osobného stretnutia. Cena pozostáva z nepohyblivej paušálnej časti, ku ktorej bude pripočítaný poplatok za stravu. V prípade neprítomnosti dieťaťa v jasliach bude alikvotná časť poplatku za stravu odpočítaná v nasledujúcom mesiaci.

Sme súkromné zariadenie, ktoré vzniklo v roku 2013. Formou jaslí poskytujeme opateru detí do 5 rokov. Sme hrdí na to, že sa môžeme nazývať rodinným zariadením, kde je našim deťom poskytovaná starostlivosť v láskavej a rodinnej atmosfére. Naše zariadenie je schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Snažíme sa o to, aby bol prechod z rodiny do jasličiek čo najmenej stresujúci ako pre detičky, tak aj ich rodičov. Samozrejmosťou je individuálny prístup. Sme menší kolektív, vďaka čomu máme menšiu chorobnosť detí.

Prečo si vybrať práve naše jasličky:

  • sme súkromné jasličky rodinného typu (u nás sa cítia detičky ako doma)

 

  • jasle sa nachádzajú blízko centra mesta Nitra, na ul. Vodnej č. 23

 

  • detičkám v našich jasličkách ponúkame priateľské a podnetné prostredie

 

  • rešpektujeme senzitívne obdobie detí

 

  • podporujeme zdravý životný štýl

 

  • naše jasličky poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa pedagogických princípov Márie Montessoriovej – Montessori pedagogika

 

  • máme zostavený vlastný školský vzdelávací program, ktorý je v súlade so štátnym vzdelávacím a výchovným programom

 

  • 1 x v týždni výučba anglického jazyka hravou formou

 

  • v našich jasličkách poskytujeme každému dieťaťu individuálny prístup

 

  • kolektív jasličiek rešpektuje potreby každého dieťatka

 

  • náš personál je kvalifikovaný so zdravotným a pedagogickým vzdelaním, láskavým prístupom k deťom

 

 • zárobkovo činní rodičia majú možnosť čerpať štátny príspevok prostredníctvom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny(do veku troch rokov dieťaťa)

Naše ciele:

Súkromné jasličky sa zameriavajú predovšetkým na rozvoj a podporu samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života ako sú:

 • jazyková podpora – rozširovanie slovnej zásoby pomocou čítania si z knižiek, spievania si pesničiek a recitovanie riekaniek
 • podpora kreativity – kreslenie, lepenie, strihanie
 • podpora fyzickej aktivity – prvé kroky, lozenie sedenie, cvičenie, tancovanie
 • sociálne návyky– včlenenie sa do kolektívu v ktorom sa učí adaptovať a správať sa vo vzťahu k ostatným, osvojenie si základných hygienických návykov ako sú pravidelné umývanie ručičiek a používanie WC
 • stravovacie návyky – papanie samostatne, používanie príborov, pitie z pohára
 • V našich jasličkách vedieme deti k samostatnosti pri papaní a používaní príborov. Zameriavame sa na osvojenie si základných hygienických návykov a pozornosť venujeme aj odúčaniu detičiek od plienok (učíme používať záchodíky poprípade nočníky)

Šťastie

Náš ciel je, aby sa deti u nás dobre cítili a mali úsmev na tvári. Jasle sme zariaďovali s citom a vyberali sme aj hračky pre menšie deti do 18 mesiacov s certifikátmi pre deti. Pre nás je úspech ak sa detičky k nám tešia a vy môžete ísť bezstarostne do práce.

Slušnosť

Dieťa učíme poprosiť, poďakovať, pozdraviť, slušne sa správať ku svojím kamarátom. Hračky si požičiavať. Učíme používať pohár a príbor.

Šikovnosť

Učíme sa kresliť, maľovať, strihať, lepiť, modelovať. Cvičíme, spievame, robíme rôzne iné pohybové aktivity.